Νέα – Δραστηριότητες - Ανακοινώσεις

22/06/2017

Ψηφιακή υπογραφή

 

Η ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και είναι μοναδική για κάθε άτομο. Αποτελεί το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο.

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Για τον λόγο αυτό η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση επικύρωσης / θεώρησης γνησίου υπογραφής αντικαθιστώντας την ανάγκη φυσικής πιστοποίησης από κάποια αναγνωρισμένη Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομικό Τμήμα, Κ.Ε.Π. κοκ

Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σήμερα είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες (τόσο για τους ιδιώτες υποψήφιους αναδόχους προκειμένου να λάβουν μέρος όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους που εκπροσωπούν Δημόσιους Φορείς - Αναθέτουσες Αρχές).

Να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουλίου 2017 τίθεται σε ισχύ στον Δημόσιο Τομέα η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης ενώ για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δίνεται περιθώριο όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

15/06/2017

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τoν Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται την άνοιξη του 2018.

 

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ατόμων αυτών.

 

Οι οργανισμοί θα πρέπει μεταξύ άλλων:

- να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)

- να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους

- να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών

- να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)

- να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας

- να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)

11/05/2017

Ι. Θεοδώρου - «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων»

 

 

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 5 Μαίου το σεμινάριο με θέμα «Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων» στο Δήμο Βοίου.

Το σεμινάριο για τη Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.  Παρούσα και συμμετέχουσα καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών του Δήμου Βοίου κ. Παπαδιώτη Νταβατζή Γλυκερία. Τον κ. Θεοδώρου παρακολούθησε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και μέσα από το διάλογο με τον εισηγητή λύθηκαν πολλές απορίες των συμμετεχόντων.  
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

04/05/2017

Αναζήτηση Καθηγητή/-τριας Γερμανικής Γλώσσας

Αναζητούμε για συνεργασία Καθηγητή (­τρια) Γερμανικών με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και δεύτερη γλώσσα τα Ελληνικά. Ώρες εργασίας απογευματινές από 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα.

Προσόντα

Μητρική Γλώσσα : German

Δεύτερη Γλώσσα : Greek

Πτυχίο πανεπιστημίου για διδασκαλία ξένων γλωσσών

Εργασιακή εμπειρία 5 χρόνια και άνω

Οφέλη

Μικρά γκρουπ σπουδαστών

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

 

Τηλ: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

Wir suchen nach geborenen deutschen Lehrern, die Griechisch als eine zweite Sprache sprechen. Abendarbeitsstunden von 2 bis 4  Stunden pro Woche.

Voraussetzungen

Muttersprache: Deutsch

Sekundäre Sprache: Griechisch

Universitätsgrad: Fremdsprachen zu unterrichten

Arbeitserfahrung: 5 Jahre oder mehr

Vorteile

Kleine Gruppen von Studenten

Angenehmes Arbeisumfeld

 

Τel: 2310590196 , Email: plappa@bluevalue.gr

 

11/04/2017

Διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου κατάρτισης στελεχών με θέμα : «ΠΕΙΘΩ»

Η BLUE VALUE A.E. αξιοποιώντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με την O.T.S. A.E. και με στόχο την ικανοποίηση της αυξανόμενης και διαρκούς ανάγκης των στελεχών  για επαγγελματική εξέλιξη και δια βίου κατάρτιση υλοποίεί μια σειρά από ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια στα στελέχη της  O.T.S. A.E. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θέμα την «ΠΕΙΘΩ» και με εισηγητή τον κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου - Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων.

Το πρώτο διήμερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στα γραφεία της O.T.S. A.E. και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη στις 7 και  8  Απριλίου σε αίθουσα σεμιναρίων στο Mediterranean Palace Hotel. Ο κύκλος του σεμιναρίου «Πειθώ» θα κλείσει με το τρίτο σεμινάριο στις 21 και 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στον ίδιο χώρο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια της ικανότητας του να δημιουργείς στους άλλους θετική εντύπωση για την γνώμη σου και να πείθεις ότι τα επιχειρήματα σου είναι σωστά. Η τέχνη του να πείθεις τους άλλους είναι ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στη διαδικασία της πώλησης και γενικότερα στις επαγγελματικές μας συναλλαγές όσο και στις προσωπικές μας σχέσεις.

10/04/2017

Ι. Θεοδώρου - «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16»

Για άλλη μια φορά η BLUE VALUE A.E. σε συνεργασία με τον εισηγητή και μελετητή κ. Ιωάννη Θεοδώρου υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 7 Απριλίου το σεμινάριο με θέμα «Ανάθεση Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με το N. 4412/16».

Μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοτικών υπαλλήλων από Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα όλης της Ελλάδας. Πενήντα εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά, ανέπτυξαν διάλογο με τον κ. Θεοδώρου και έλυσαν πάρα πολλά θεσμικά και πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν καθημερινά στις αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με το νέο Ν. 4412/2016.

Το σεμινάριο για τις προμήθειες και υπηρεσίες Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων με εισηγητή τον κ. Θεοδώρου υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την BLUE VALUE Α.Ε. έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων σε Δήμους και Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ανά την Ελλάδα να εκπαιδευτούν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους του  Θεσμικού Πλαισίου διαχείρισης διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και να αναλύσει σημαντικά νομικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασιών που υπάρχουν.

06/04/2017

Παρουσίαση Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 

Στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 06/04/2017 η εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της Δράσης αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από στελέχη του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Δόθηκε επίσης χρόνος για την τεκμηριωμένη απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

 

30/03/2017

Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε σήμερα την ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030 - Παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης» στην οποία παρουσιάστηκε η στρατηγική για την αστική ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πόλης όπου η κινητικότητα και τα αστικά συστήματα υπηρετούν τους κατοίκους της έγινε λόγος για την ανάγκη δημιουργίας ενός ανθεκτικού συστήματος αστικής κινητικότητας που προωθεί την αστική ανάπτυξη, σχεδιασμού μίας έξυπνης αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και περιορισμού της ηχορύπανσης, αποτελεσματικής διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και τέλος ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

15/03/2017

Τ. Καραπατής - Σεμινάριο Επιτροπικού Ελέγχου Ενταλμάτων

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία η BLUE VALUE υλοποιήσε την Παρασκεύη, 10/03/2017 στη Θεσσαλονίκη το σεμινάριο  "Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων".

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Τριαντάφυλλος Καραπατής, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη της αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ο κ. Καραπατής ανέλυσε τις διαδικασίες και πρακτικές ελέγχου δαπανών με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στη θεώρηση ενταλμάτων πληρωμών και αναφέρθηκε στα νόμιμα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος ανά κατηγορία δαπάνης. Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους και δόθηκαν απαντήσεις σε επιμέρους ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπαιδευόμενους και αφορούσαν στον προληπτικό, προσυμβατικό και κατασταλτικό έλεγχο δαπανών. 

     

16/02/2017

Κοπή βασιλόπιτας Σ.Ε.Π.Β.Ε.

 

Τηρώντας και φέτος την παράδοση, τα μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος έκοψαν τη βασιλόπιτα για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Η BLUE VALUE παρευρέθηκε στην εκδήλωση που έλαβε μέρος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει νέα για τις εξελίξεις στον χώρο με άλλα μέλη. Με την παρουσία τους τίμησαν τη δεξίωση δεκάδες εκπρόσωποι από τους χώρους της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των τριών πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης. 

http://bit.ly/2lQXVWz