Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, από έμπειρους, εξειδικευμένους και διακεκριμένους εισηγητές - εκπαιδευτές


 


θέματα θεσμικού πλαισίου 2017

Επιμόρφωση των στελεχών της Τ.Α. σε επίκαιρα ζητήματα θεσμικού πλαισίου, καθώς και άμεσες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που δημιουργούνται στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών, από τον πλέον αναγνωρισμένο συγγραφέα - μελετητή επί αυτών των θεμάτων, Ιωάννη Θεοδώρου.

Έντυπα για τους συμμετέχοντες σε σεμινάρια

 

ημ/νία διάρκεια θέμα τόπος κόστος αίτηση
από έως
6/2/2017 6/2/2017 1 ημέρα Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ψηφιακή υπογραφή  Θεσ/νίκη € 180 download
10/2/2017 10/2/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Θεσ/νίκη € 180 download
16/2/2017 16/2/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π Θεσ/νίκη € 160 download
20/2/2017 21/2/2017 2 ημέρες Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσ/νίκη € 220 download
23/2/2017 23/2/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π Θεσ/νίκη € 160 download
24/2/2017 24/2/2017 1 ημέρα Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ψηφιακή υπογραφή  Αθήνα € 180 download
28/2/2017 28/2/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Αθήνα € 180 download
1/3/2017 1/3/2017 1 ημέρα Έσοδα ΟΤΑ - Θεσμικό πλαίσιο - Διαδικασίες Θεσ/νίκη € 220 download
10/3/2017 10/3/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Θεσ/νίκη € 180 download
30/3/2017 30/3/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Αθήνα € 180 download
30/3/2017 30/3/2017 1 ημέρα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ.) (ESPD) και E-CERTIS (Ιδιώτες) Θεσσαλονίκη € 180 download
31/3/2017 31/3/2017 1 ημέρα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ.) (ESPD) και E-CERTIS (Στελέχη ΟΤΑ-Δημοσίου) Θεσσαλονίκη € 180 download
07/4/2017 07/4/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσ/νίκη € 220 download
05/5/2017 05/5/2017 1 ημέρα Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Σιάτιστα € 180 download
02/6/2017 02/6/2017 1 ημέρα Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων & Μελετών στο ΕΣΗΔΗΣ  Αθήνα € 220 download
02/6/2017 02/6/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Αθήνα € 180 download
09/6/2017 09/6/2017 1 ημέρα Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων & Μελετών στο ΕΣΗΔΗΣ  Λάρισα € 180 download
12/6/2017 12/6/2017 1 ημέρα Μισθοδοσία ΟΤΑ και Δημοσίου Θεσσαλονίκη € 180 download
16/6/2017 16/6/2017 1 ημέρα Επιτροπικός Έλεγχος Ενταλμάτων Θεσσαλονίκη € 180 download
20/6/2017 20/6/2017 1 ημέρα Μισθοδοτικό Καθεστώς ΟΤΑ Θεσσαλονίκη € 220 download
10/7/2017 10/7/2017 1 ημέρα Διαχείρηση Προσωπικού Θεσμικό Πλαίσιο - Διαδικασίες Θεσσαλονίκη € 180 download
14/7/2017 14/7/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσσαλονίκη € 180 download
17/7/2017 17/7/2017 1 ημέρα Ορθή συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων Τ.Ε.Υ.Δ. και Ε.Ε.Ε.Σ στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς Θεσσαλονίκη € 180 download
18/7/2017 18/7/2017 1 ημέρα Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων & Μελετών στο ΕΣΗΔΗΣ  Θεσσαλονίκη € 180 download
19/7/2017 19/7/2017 1 ημέρα Έργα και Μελέτες με το Ν. 4412/2016 Θεσσαλονίκη € 180 download
20/7/2017 20/7/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π  Θεσσαλονίκη € 160 download
1/9/2017 1/9/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσσαλονίκη € 220 download
8/9/2017 8/9/2017 1 ημέρα Προληπτικός  Έλεγχος Δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο  Θεσσαλονίκη € 180 download
11/9/2017 11/9/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης Τ.Α.Π Θεσσαλονίκη € 160 download
13/9/2017 13/9/2017 1 ημέρα Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης και είσπραξης ΤΑΠ Αθήνα € 160 download
15/9/2017 15/9/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Αθήνα € 180 download
18/9/2017 18/9/2017 1 ημέρα Έσοδα ΟΤΑ - Θεσμικό πλαίσιο – Διαδικασίες Θεσσαλονίκη € 220 download
19/9/2017 19/9/2017 1 ημέρα Τεχνικές διαχείρισης παραπόνων - Ποιοτική εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκη € 220 download
20/9/2017 20/9/2017 1 ημέρα Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού- Επιμόρφωση & αξιολόγηση προσωπικού Θεσσαλονίκη € 180 download
25/9/2017 25/9/2017 1 ημέρα Τεχνικές Ηγεσίας- Διαχείριση συγκρούσεων Θεσσαλονίκη € 180 download
28/9/2017 28/9/2017 1 ημέρα Επιχειρησιακή επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις- Διαπραγμάτευση Θεσσαλονίκη € 180 download
29/9/2017 29/9/2017 1 ημέρα Αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων πελατών Αθήνα € 220 download
5/10/2017 5/10/2017 1 ημέρα  Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων και μελετών (ΕΣΗΔΗΣ) Θεσσαλονίκη € 180 download
6/10/2017 6/10/2017 1 ημέρα Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων και μελετών (ΕΣΗΔΗΣ) Αθήνα € 180 download
17/10/2017 17/10/2017 1 ημέρα ΔΕΥΑ - Προμήθειες & Υπηρεσίες με το Ν.4412/16 Θεσσαλονίκη € 220 download
18/10/2017 18/10/2017 1 ημέρα Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ψηφιακή υπογραφή Θεσσαλονίκη € 180 download
23/10/2017 23/10/2017 1 ημέρα Εκπαίδευση στη διαχείριση εργασιακού χρόνου Θεσσαλονίκη € 220 download
30/10/2017 30/10/2017 1 ημέρα Αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων πελατών Θεσσαλονίκη € 220 download
1/11/2017 1/11/2017 1 ημέρα Τεχνικές διαχείρισης παραπόνων - Ποιοτική εξυπηρέτηση  Αθήνα € 220 download
2/11/2017 2/11/2017 1 ημέρα Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Αθήνα € 180 download
3/11/2017 3/11/2017 1 ημέρα Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών Θεσσαλονίκη € 160 download
6/11/2017 6/11/2017 1 ημέρα  Έλεγχος Δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο Αθήνα € 180 download
7/11/2017 7/11/2017 1 ημέρα Ορθή συμπλήρωση εντύπων ανοικτών διαγωνισμών ν.4412/2016- Ευρωπαϊκό έντυπο & ΤΕΥΔ Θεσσαλονίκη € 180 download
8/11/2017 8/11/2017 1 ημέρα Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών Θεσσαλονίκη € 160 download
9/11/2017 9/11/2017 1 ημέρα Μισθοδοσία ΟΤΑ Θεσσαλονίκη €220 download
10/11/2017 10/11/2017 1 ημέρα Διαχείριση προσωπικού Θεσμικό πλαίσιο – Διαδικασίες Θεσσαλονίκη € 180 download
27/11/2017 27/11/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες ν. 4412/2016 Θεσσαλονίκη €220 download
1/12/2017 1/12/2017 1 ημέρα Προμήθειες & Υπηρεσίες ν. 4412/2016 Αθήνα €220 download
4/12/2017 4/12/2017 1 ημέρα Έργα & Μελέτες ν. 4412/2016 Θεσσαλονίκη €220 download
8/12/2017 8/12/2017 1 ημέρα Έργα & Μελέτες ν. 4412/2016 Αθήνα €220 download

 

 

επιστροφή